คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ สุภาแสน
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นางธีรากุล สุภาแสน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายพิน สุภาแสน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดา วงศ์สูน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ใจพรมเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิพาดา สุภาแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ธาดา สุภาแสน
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา