บุคลากรสนับสนุน

นางสาวศรีวิกา อินทรสอาด
ธุรการฝ่ายการเงิน
หัวหน้าบุคลากรสนับสนุน

นางสาวฉวีวรรณ มูลศรี
ธุรการฝ่ายการเงิน

นายธนารัตน์ สุภาแสน
ธุรการฝ่ายบัญชี

นางกชพร มะลิซ้อน
ฝ่ายงานสวัสดิการ

นางสาวสายพิน พงษ์ดา
ฝ่ายงานทะเบียน

นางสาวภุมวารินทร์ เขียววะริ
ฝ่ายงานทะเบียน

นายวีระพงษ์ สักใหญ่
ธุรการฝ่ายโสต

นางสาวทัชรินทร์ สิทธิโกสีย์
ธุรการฝ่ายโสต