หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเปิดสอน 3 ระดับ
          1. ระดับปฐมวัย
          2. ระดับประถมศึกษา
          3. ระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โลหดเอกสารหลักสูตร>> คลิก
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์
สาระภูมิศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดไฟล์
...............................................................................................................................................................
หลักสูตรเสริมพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ - True Click Life
เยี่ยมชมหลักสูตร