กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิพาดา สุภาแสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ พินทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

นางทิพานิษฐ์ ไข่ทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

นายนวพร ปัญโญกิจ
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวจารวีย์ คำวัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น


ครู


ครู

นางสาวศศิธร เขียวตา
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวลลิตา อินทะรังษี
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อย
ครู
ครูประจำชั้น