กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพันธ์ ธรรมใจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ครู

นางอรพรรณ จาไผ่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น

นางสาวสุกานดา สุริยะวงค์
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวภักดิ์สกาณัฏฐ์ ศักดิ์งาม
ครู
ครูประจำชั้น

นายวีระพงษ์ สักใหญ่
ครู

นางสาวพนิดา ทองหล้า
ครู
ครูประจำชั้น


ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวพลอยชมพู เลิศหล้า
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวปริชญา สุภาทา
ครู
ครูประจำชั้น

นายณัฐวุฒิ จำนงค์
ครู