คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายธันย์ สุภาแสน
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางยุพิน ปัญญา
ครู
ครูประจำชั้น

นางอรุณศรี กุ่ยสาคร
ครู
ครูประจำชั้น

นางสมจิต บำเพ็ญ
ครู
ครูประจำชั้น

นางสายพิน แสนเรือน
ครู
ครูประจำชั้น

นางเพลินพิศ คำมี
ครู
ครูประจำชั้น

นางมาณี อุปกูล
ครู
ครูประจำชั้น

นางณัฏฐภัทร ใจพรมเมือง
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวรุ่งทิวา เซ็นนันท์
ครู
ครูประจำชั้น

นางประนอม พุฒน้อย
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวกรรณิการ์ กันธิยะ
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวดรุณี บัวหงส์
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวพิมพ์วิภา แสงเมาะ
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวภัทรวดี ขนุนแดง
ครูพิเศษภาษาจีน