กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระพันธ์ ธรรมใจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฉัตรชนก ตนหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น

นางสาวบุษกร ยงบรรทม
ครู
ครูประจำชั้น