กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวรรณา เมืองใจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขนิษฐา คำเรืองฤทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนภาพรรณ บุตรเรือน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายพงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอัฐพล ปิงเมือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภัชชา กุณาธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฐนิชา ไชยวงค์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประกายดาว จิตติยา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2