กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางยุพิน บุญธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น

นางวรรณา เมืองใจ
ครูประจำชั้น

นางสาวนภาพรรณ บุตรเรือน
ครูประจำชั้น

นายพงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา
ครูประจำชั้น

นายอัฐพล ปิงเมือง
ครูประจำชั้น

นางสาวสุภัชชา กุณาธรรม
ครูประจำชั้น

นายอนุพงศ์ วีระพันธ์
ครูประจำชั้น

นางสาวณัฐนิชา ไชยวงค์
ครูประจำชั้น

นางสาวประกายดาว จิตสุข
ครูประจำชั้น