ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วิถีชาวค่ายของยุวกาชาด ม.1-3 การประกอบอาหารเบื้องต้น