rattana.ac.th

กิจกรรมวันไหว้ครู

Sample image

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยกิจกรรมมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงความนอบน้อมเคารพครูบาอาจารย์

 

   ดูภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันไหว้ครู

ผ้าป่าสามัคคี

Sample image

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยกิจกรรมมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

 

   ดูภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่าสามัคคี

วันสถาปนาโรงเรียน 2559

Sample image

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ครบรอบ 31 ปีที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้น

          โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนชาวบ้านร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

 

   ดูภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: วันสถาปนาโรงเรียน 2559

กิจกรรมรับน้องปี 2560

Sample image

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมรับน้องขึ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยกิจกรรมมีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 

   ดูภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมรับน้องปี 2560

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Sample image

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดย การจัดการเรียนเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและศึกษาสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน และผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน และบุคลากรในชุมชนในท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา โดยประชุมปรึกษาวางแผนการดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรู้ถึงปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นและมีการปรับปรุงแก้ไขให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม: สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน