rattana.ac.th

กิจกรรมวันไหว้ครู

Sample image

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยกิจกรรมมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงความนอบน้อมเคารพครูบาอาจารย์

 

   ดูภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันไหว้ครู

คลังสื่อการสอน DLIT

Sample image

          DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
  ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: คลังสื่อการสอน DLIT

ผ้าป่าสามัคคี

Sample image

          โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยกิจกรรมมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

 

   ดูภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่าสามัคคี